ROERMOND - De rechtbank komt tot een veroordeling van een 38-jarige vrouw uit Roermond tot een gevangenisstraf van 5 jaar. De gevangenisstraf valt fors hoger uit dan door de officier van justitie geëist. Daarnaast legt de rechtbank de vrouw de maatregel strekkende tot gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking op.

Kinderporno en seksueel misbruik

Verdachte heeft jaren lang een seksuele relatie gehad met een huisvriend die een seksuele voorkeur heeft voor (zeer) jonge kinderen. Verdachte heeft zich samen met hem schuldig gemaakt aan het vervaardigen, verspreiden en in bezit hebben van kinderporno van haar eigen kinderen. Daarnaast is verdachte gedurende een periode van ruim 2,5 jaar medeplichtig geweest aan het seksueel misbruik, (ook bestaande uit seksueel binnendringen) van haar dochter door de medeverdachte. Aan het begin van de bewezenverklaarde periode was de dochter van verdachte 6 jaar oud. Haar beide zoons waren 3 respectievelijk 4 jaar oud toen ze werden gebruikt voor het vervaardigen van kinderporno. Het misbruik is enkel gestopt door de aanhouding van de medeverdachte. De rechtbank overweegt dat verdachte een essentiële schakel is geweest in het misbruik van haar kinderen door de medeverdachte.

De rol van verdachte

Verdachte stelt dat zij alles onder dwang van haar medeverdachte heeft gedaan. De rechtbank komt echter tot een andere conclusie. Uit de 15.123 whatsappberichten tussen verdachte en medeverdachte blijkt niet dat sprake zou zijn geweest van dwang. Integendeel, hieruit blijkt dat verdachte vrijwillig een seksuele relatie met de medeverdachte had, dat ze affectieve gevoelens voor hem had en dat ze vooral bang was om hem kwijt te raken. Daarnaast blijkt uit de whatsappberichten juist dat verdachte in staat is geweest weerstand te bieden aan de medeverdachte. Verdachte had er alles voor over om haar relatie met de medeverdachte in stand te houden, zelfs als dat betekende dat zij seksueel misbruik van haar dochter moest gedogen en zelfs mogelijk moest maken en moest ondersteunen. Ze heeft daarbij een calculerende afweging gemaakt ten aanzien van hoever ze daarin bereid was te gaan. Pas toen haar dochter oud genoeg was om aan te geven dat ze niet meer bij de medeverdachte wilde logeren, heeft verdachte aan hem laten weten haar dochter niet te willen dwingen. Daarnaast stelt de rechtbank vast dat de reden voor het stellen van grenzen daarbij vooral gelegen was in haar angst om gepakt te worden.

Over de mogelijke gevolgen van het misbruik voor haar kinderen leest de rechtbank in de whatsappberichten niets.

De rechtbank kan niet anders dan constateren dat verdachte haar kinderen -haar dochter in het bijzonder- als instrument dienstbaar heeft gemaakt aan haar eigen belangen en behoeften. Een onthutsende constatering. De rechtbank komt hiermee tevens tot een wezenlijk andere rol van verdachte bij de bewezenverklaarde feiten, alsook een wezenlijk andere positie ten opzichte van de medeverdachte dan de rol en positie waarvan de officier van justitie is uitgegaan bij zijn vordering.


Verdachte had als moeder haar kinderen moeten beschermen

De rechtbank rekent het voorgaande verdachte bijzonder zwaar aan, temeer nu zij als moeder bij uitstek degene was die haar kinderen met alles wat in haar macht lag, had kunnen en had moeten beschermen. Verdachte heeft als moeder van haar minderjarige, zeer jonge kinderen, het vertrouwen dat zij in haar hadden, de primaire loyaliteit die zij voor hun moeder voelden en haar feitelijke macht over en invloed op hen, misbruikt voor eigen gewin en hen overgeleverd aan de perverse behoeften van de medeverdachte.
Het is van fundamenteel belang voor de ontwikkeling van kinderen dat zij kunnen vertrouwen op hun moeder. De ervaring leert dat wanneer dat vertrouwen beschaamd wordt, zeker op de wijze waarop verdachte dat hier heeft gedaan, dit zeer traumatisch en schadelijk is voor de kinderen.

Verdachte heeft haar kinderen daarmee een normale en gezonde seksuele en emotionele ontwikkeling ontnomen en heeft ernstig inbreuk gemaakt op hun lichamelijke en geestelijke integriteit. De ervaring leert ook dat seksueel misbruik, ook in het geval van vervaardigen van kinderporno, zeer ernstige psychische en emotionele gevolgen voor de slachtoffers kan hebben die nog lange tijd -soms zelfs levenslang- kunnen doorwerken. Daarnaast zijn de kinderen van verdachte naar aanleiding van de onderhavige zaak uit huis geplaatst waarbij de dochter gescheiden is van haar broertjes. Dat de levens van de kinderen van verdachte zijn ontwricht en dat ze daardoor schade hebben opgelopen, kan als vaststaand worden aangenomen.

De psycholoog concludeert dat verdachte lijdt aan een verstandelijke ontwikkelingsstoornis, en aan een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis. De rechtbank komt tot het oordeel dat de bewezenverklaarde feiten in verminderde mate aan verdachte kunnen worden toegerekend.


Langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf

Gelet op de ernst en de duur van de strafbare gedragingen van verdachte en het aantal slachtoffers is een langdurige en onvoorwaardelijke gevangenisstraf naar het oordeel van de rechtbank de enige passende reactie. Rekening houdend met de verminderde toerekenbaarheid komt de rechtbank tot oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaar.

Daarnaast legt de rechtbank aan verdachte de maatregel strekkende tot gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking (artikel 38z WvSr) op, teneinde te bewerkstelligen dat verdachte nadat zij de gevangenisstraf heeft uitgezeten, langdurig onder toezicht kan staan en kan worden begeleid.