HERTEN - De rechtbank Limburg heeft een zogeheten tussenuitspraak gedaan op de beroepen van diverse omwonenden van Beachclub Herten aan de Marktstraat in Herten. Burgemeester & Wethouders (B&W) van Roermond hebben een omgevingsvergunning verleend voor een demontabel horecapaviljoen met terras en ligweide, geopend van april tot en met oktober, op het strand aan de Oolderplas. De omwonenden hebben tegen die omgevingsvergunning beroep ingesteld en voeren onder meer aan dat zij overlast (zullen) ondervinden door toenemend verkeer, geluid, inkijk en dergelijke.


Beroepsgrond

De rechtbank volgt de argumenten de omwonenden in hun beroepschriften niet, op één beroepsgrond na. Zo wijzen de omwonenden er weliswaar terecht op dat de omgevingsvergunning niet op tijd op www.ruimtelijkeplannen.nl is gezet, maar er is niet gebleken dat iemand daardoor in zijn belangen is geschaad.

De beroepsgrond dat de omgevingsvergunning op een veel grotere oppervlakte ziet dan waarvan B&W uitgaan, en dat daarom extra procedurele stappen nodig zijn, wijst de rechtbank af. Het gaat alleen om dát deel van het strand dat in afwijking van de geldende beheersverordening wordt gebruikt. Voor zover die beheersverordening het gebruik al toestaat, is daarvoor immers in dit geval geen vergunning nodig.

B&W hebben terecht geconcludeerd dat de verkeersveiligheid in de omgeving niet in het gedrang komt en dat geen sprake is van onaanvaardbare inbreuk op de privacy van omwonenden. Ook de beroepsgronden over stikstof, overstromingsrisico op het strand zelf en bodemverontreiniging zien niet op onderwerpen waardoor de omwonenden in hun belang worden geraakt en slagen daarom ook niet.

Geluid boten

Het geluidsonderzoek is goed uitgevoerd, op één onderdeel na. Op dat onderdeel heeft de rechtbank het beroep van de omwonenden gegrond verklaard. In het onderzoek is namelijk niet het geluid meegenomen van (extra) boten die over de Oolderplas van en naar het strand varen.

B&W krijgen, zo staat in de tussenuitspraak, de gelegenheid om dit gebrek te herstellen en alsnog te onderzoeken wat die boten betekenen voor de geluidniveaus bij de woningen van de omwonenden. Afhankelijk van de uitkomst van dat onderzoek moeten B&W een nieuw besluit nemen. Zij moeten dat binnen 8 weken doen. Na de reactie van B&W pakt de rechtbank de zaak verder op.